آخرین اخبار

گزارش جلسه بخش مربيان كارگروه آموزش

در اين جلسه از ساعت 19:15 الي 21:15  مباحث زير به تفضيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت :

1- چرايي غيرفعال بودن برخي مربيان استان

2-مساعدت براي شركت كردن فعال مربيان در دوره هاي بازآموزي

3-تهيه و تدوين برنامه آموزشي براي بخش مربيان

4-برگزاري گردهمايي ها ،‌همايش ها و صعودهايي جهت هم انديشي و افزايش و ارتقا سطح علمي و انسجام مربيان استان

5-تقدير و تشكر از مربيان پيشكسوت و فعال استان در مناسبت هاي مختلف

6-تداوم جلسات مربيان به صورت ماهانه و تعيين هفته دوم اسفند براي تاريخ جلسه آينده