آخرین اخبار

مدارک صادره از فدراسیون

مدارک دوره های بشرح زیر صادر و از فدراسیون تحویل گرفته شد. برای دریافت احکام روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت هجده الی بیست به همراه معرفی نامه از گروه یا هیئت مربوطه به دفتر هیئت مراجعه نمایید. 

کوه پیمایی پرند

کوه پیمایی ساوالان

سنگ طبیعت مریان

سنگ طبیعت تیلار

سنگ طبیعت ایران کبیر

سنگ طبیعت میلاد نوروزی سال 93

نقشه خوانی صومعه سرا

نقشه خوانی زبران رودسر

نقشه خوانی دامون انزلی

نقشه خوانی تیلار رشت

نقشه خوانی ایران کبیر 9 نفر

غار مقدماتی ایران کبیر