آدرس: رشت / خیابان نامجو / مجموعه ورزشی شهید عضدی / دفتر هیات استان

مسئول روابط عمومی: روزبه خلیق معینی / 09391306866 / 09117397339

مسئول سایت: وحید جامعی / 09364871497 / 09117060786