مسئولین و اعضای کارگروه آموزش

مسئول کارگروه: روزبه حقگو

دبیر: ابراهیم علی عسکری

مسئول بانوان: نسیم کحالی

پیگیری صدور احکام: احمد ارتقا

روابط عمومی: فرشید کسایی

امور حقوقی: روزبه خلیق معینی